Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volnočasové činnosti pro děti

29. 3. 2009

Volnočasové činnosti
1) společenskovědní
- zahrnují činnosti, které vedou k poznání aktuálního společenského dění nebo některých historických souvislostípěstují vztah k vlasti, mateřskému jazyku a tradicím daného národa
- základní oblastí těchto činností je výchova k vlastenectví, k partnerství a rodičovství, sběratelství a jazykověda
příklady:
- poznávání významných objektů v místě bydliště, školy, objekty zásobování, zdravotnická zařízení, veřejné instituce, kulturní podniky, hospodářské objekty, instituce a zařízení pro volný čas, školy a vzdělávací zařízení;
- seznamování s historickými objekty a památnými místy, která souvisejí s národními dějinami;
i- nformace o životě a díle významných osobností, které mají vztah k regionu; sledování politických a společenských událostí u nás i ve světě, diskuse, hodnocení; setkání a společné - akce dětí z různých měst, mezinárodní setkáni;
- oslavy státních svátků, významných dnů, výročí a událostí;
- dodržováni tradic školy, výchovného zařízení (akademie, dny otevřených dveří, výročí založení, ples, společenská setkáni), oslavy narozenin, svátků apod.;
- dodržování lidových tradic, žvyků, seznamování s jejich vznikem (Vánoce, Velikonoce apod.);
- seznamování s filozofickými a náboženskými směry; publicistika, vydávání vlastních periodik;
- zájmové studium cizích jazyků; individuální sběratelství, aj.


2) pracovně- )technické
- napomáhají ke zdokonalování manuálních dovedností, obohacují vědomosti o technické poznatky a umožňují aplikaci těchto poznatků v praxi
- tyto činnosti rozvíjí zejména technické myšlení a představivost


příklady:
- práce s různými materiály (papír, karton, dřevo, kov, textil, plasty, sklo, drobný přírodní a technický materiál, modelovací hmoty);
- práce se stavebnicemi, konstruktivní práce;montážní a demontážní činnosti (koloběžka, kolo, motocykl, údržba, drobné opravy);
- drobné opravy hraček, pomůcek, vybavení; modelářské práce;
elektrotechnika, elektronika, výpočetní technika, audio a videotechnika;
- seznamování s různými profesemi (besedy, exkurze, filmy)

- příprava pokrmů;

3) přírodovědné

příklady:
• pozorováni přírodních objektů živé přírody (rostliny, živočichově), neživé přírody (horniny, nerosty, krajinné útvary, vodnĺ toky, zkameněliny, meteorologické změny, vesmírná tělesa):
• pěstitelské práce — pěstování pokojových rostlin, práce na zahradě, užitkové i okrasné rostliny;
• chovatelství: chov živočichů v akváriích, teráriích, insektáriích, chov okrasného ptactva, drobného hospodářského zvířectva, zvířat v domácnosti (pes, kočka);
• činnosti zaměřené na ochranu a tvorbu životního prostř
• práce s odbornou a populárně-naučnou literaturou (klíče, atlasy, encyklopedie);
• práce v koutku přírody, pokusnictví, vedení přírodovědně dokumentace (výstavky, herbáře, alba, fotodokumentace, záznamy o pozorování);
• spolupráce s institucemi (muzea, botanické a zoologické zahrady, hvězdárny, planetária, meteorologické stanice, stanice přírodovědců, občanská sdružení s ekologickým zaměřením atd.)
specializované zájmové činnosti (rybářství, včelařství, myslivost).

4) estetickovýchovné

- utvářejí a formují estetické vztahy k přírodě, společnosti aj ej íni materiálním a kulturním
hodnotám
a) výtvarné zájmové činnosti
příklady:
• výtvarné osvojováni skutečnosti, využití různých výtvarných technik (malba, kresba, grafické techniky, modelování, kombinované techniky);
práce s výtvarnými prostředky spojená s experimentováním (hry s barvou, dekorativní práce, modelování a organizace prostoru, výtvarné práce v materiálu);
poznávání a chápání výtvarného umění (návštěvy výstav, práce $ literaturou o výtvarném umění);
• aplikace estetických a dalších požadavků na životní prostředí, kultura chováni, stolování, kultura těla a oblékání.
b) hudební zájmové činnosti příklady:
• sborový a sólový zpěv;
• hudební hry;
hudebně-pohybové a taneční hry, hry se zpěvy, tanec, pohybová improvizace při hudbě, cvičení při hudbě;
• hra na dětské hudební nástroje (Orffovy nebo vlastnoručně vyrobené nástroje);
• hra na hudební nástroje;
• poslech hudby (reprodukovaná hudba, koncerty, vystoupení dětí, pedagogů);
• zacházení se zvukovou technikou;
• získáváni poznatků o hudebních umělcích a jejich dílech (besedy, práce s literaturou, návštěva muzeí, míst spojených s životem umělců).
c) literárně — dramatické zájmové činnosti příklady:
• četba (individuální, předčítání, využití uměleckých nahrávek);
• reprodukčnĺ činnosti (vypravováni, přednes, dramatizace);

*průpravné hry a cvičeni, dramatické hry a improvizace zaměřené na rozvíjení poznávacích procesů, komunikativních dovednosti sociálních vztahů a sociální percepci;
*tvořivé literární a dramatické činnosti (pokusy o literární a dramatickou tvorbu); návštěvy kulturních představeni (divadlo, kino, besedy s umělci, návštěvy míst spojených s životem umělců).

5) tělovýchovné
- utvářejí kladný vztah ke sportu, zdravotní odolnosti a fyzické výkonnosti
- prostřednictvím fandění také utvářejí pocit sounáležitosti k vlasti ajejím hodnotám
příklady:
rekreační TV
atletika
gymnastika
-    sportovní hry
-    turistika
-    pobyt v přírodě
-    protipožární ochrana
-    zdravotnická příprava
-    účast na sportovních kláních